1. Samverkan

1.1 Vad innebär samverkan? Visa avsnitt

Lönekartläggning och analys av löneskillnader är en del av arbetet med aktiva åtgärder. När du arbetar med lönekartläggning ska du som är arbetsgivare samverka med arbetstagarna. En väl fungerande samverkan bidrar till att både du och dina medarbetare blir motiverade och att arbetet blir förankrat i organisationen.

Vem ska jag samverka med?

Arbetstagarna företräds vanligtvis av de fackliga organisationerna i arbetet med aktiva åtgärder på arbetsplatsen, men arbetstagarna kan också utse sina egna representanter i en samverkansgrupp. Om inte arbetstagarna är anslutna till någon facklig organisation får du ta ställning till hur arbetstagarna lämpligast ska delta i samverkan.

Även om arbetet ska ske i samverkan med de fackliga organisationerna eller arbetstagarna är det alltid du som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att lagen följs. En arbetsgivare som inte har gjort en lönekartläggning kan aldrig försvara sig med bristande intresse från arbetstagarsidan. Lönekartläggningen måste göras även om arbetstagarsidan skulle avstå från att samverka.

Hur ska samverkan se ut?

Formen för samverkan är inte bestämd i lagen utan du kan anpassa den efter de specifika behov som finns i din verksamhet. Det kan ofta vara lämpligt att träffa lokala överenskommelser om hur arbetet med aktiva åtgärder bör bedrivas och hur samverkan bör ske.

1.2 Informera arbetstagarna Visa avsnitt

Som arbetsgivare är du skyldig att ge dina medarbetare den information som de behöver för att de ska kunna samverka i arbetet med lönekartläggning och analys av löneskillnader. Din skyldighet att informera gäller gentemot den eller de fackliga organisationer som du som arbetsgivare har kollektivavtal med.

Har arbetstagarrepresentanterna rätt att se de anställdas löner?

Informationsplikten innebär inte någon generell rättighet för arbetstagarrepresentanter att få del av alla anställdas löner. Plikten gäller bara om informationen om de anställdas löner är nödvändig för att samverkan ska fungera. Om informationen gäller lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt.

1.3 Gör så här för att samverka Visa avsnitt

  • Kom överens om ramarna för själva samverkan.
  • Utse de personer som ska vara delaktiga i kartläggnings- och analysarbetet. Det bör vara flera personer (minst tre) som har insikt i verksamheten och lönefrågor.
  • Bedöm vilken information som arbetstagarna behöver få del av.
  • Bestäm hur resultatet av löneanalysen och de eventuella lönejusteringarna ska förhålla sig till traditionella lönejusteringar som baseras på lönesamtal eller löneförhandling.
  • Bestäm om ni ska använda ett system för arbetsvärdering när ni kartlägger likvärdigt arbete. Om ni ska det, resonera kring vilket system som passar bäst. Om ni inte använder systematisk arbetsvärdering ska ni ändå göra en metodisk jämförelse av kraven. Bestäm i så fall hur ni ska gå till väga i det arbetet.
  • Resonera kring om ni behöver hjälp i ert arbete, till exempel av en konsult.

1.4 Lagtext Visa avsnitt

Samverkan

11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Lag (2016:828).

Diskrimineringslagens 3 kap, 11 §

Information som behövs för samverkan

12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet gäller i stället 10 kap. 11-14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2016:828).

Diskrimineringslagens 3 kap, 12 §

1.5 Frågor och svar Visa avsnitt

Fråga: Varför ska vi samverka?

Fråga: Måste jag som arbetsgivare samverka?

Fråga: Vad händer om arbetstagarna inte vill delta i arbetet?

Fråga: Vad händer om vi inte kan komma överens?

Fråga: Vilka delar av arbetet måste genomföras i samverkan?

Fråga: Har arbetstagarrepresentanterna rätt att se de anställdas löner?