Övrigt material från DO

Fördjupad information

Rapport - Sakligt motiverad eller koppling till kön?

En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspirationskälla för arbetsmarknadens parters arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Efter det att den här rapporten skrevs har vissa förändringar skett i diskrimineringslagen. Förändringarna trädde i kraft 1 januari 2017 och innebär bland annat att det nu finns krav på att göra lönekartläggning varje år. Det finns också ett krav på en skriftlig dokumentation på lönekartläggningen för arbetsplatser med minst 10 arbetstagare.

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

En digital guide som ger dig råd inom de olika områdena du behöver arbeta fortlöpande med inom aktiva åtgärder.